Często zadawane pytania dotyczące przechowywania danych

  1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  2. Co się stanie w przypadku zamknięcia konta?

  3. W jakich celach przechowujemy dane po zamknięciu konta?
  4. Czy możesz zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych RODO?
  5. Podsumowanie.


1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez okres 6 (sześciu) lat po zamknięciu konta w naszej Witrynie.2. Co się stanie w przypadku zamknięcia konta?

Począwszy od dnia zamknięcia konta nie możesz już z niego korzystać, ale będzie lub może być ono używane do celów opisanych w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, że Twoje konto może zostać jedynie zamknięte, a nie natychmiast usunięte.


3. W jakich celach przechowujemy dane po zamknięciu konta?

3.1. Przestrzeganie zobowiązań prawnych wynikających z przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do przepisów tych należą:

a) Ustawa nowelizująca nr 188(Ι)/2007 o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy Republiki Cypryjskiej;

b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849;

c) Ramy prawne Curaçao dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.


3.2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych interesów prawnych w ramach tzw. okresu przedawnienia. Okres przedawnienia to okres, w którym można wszcząć postępowanie prawne. Tym samym firmy mogą zachować dane dotyczące kontaktu, aby móc chronić swoje interesy prawne. Więcej informacji na temat tego okresu można znaleźć, klikając ten link.

3.3. Zapobieganie rejestracji dodatkowych/zduplikowanych kont. Jeśli Twoje konto zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, przechowujemy Twoje dane również po to, aby zapobiec ponownej rejestracji / wielokrotnym rejestracjom (co jest sprzeczne z naszymi Warunkami).


4. Czy możesz zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych RODO?

Rozporządzenie (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub po prostu „RODO”) rzeczywiście przyznaje osobie fizycznej (z prawnego punktu widzenia osobie, której dane dotyczą) prawo do zażądania usunięcia jej danych osobowych.

Prawo to wynika z art.17 RODO, który stanowi, co następuje:

"Artykuł 17 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

(b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

(c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

(d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

(f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1”.

Ale ust. 3 tego artykułu stanowi również, co następuje:

„3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń."

Z przedstawionych fragmentów wynika, że możemy (lub w niektórych przypadkach nawet musimy) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem, jeśli spełnione są następujące warunki:

i) Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na VulkanVegas (prościej ujmując, jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych);

ii) Twoje dane osobowe są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (prościej ujmując, możemy przechowywać Twoje dane, na przykład w celu ochrony naszych interesów w sądzie itp.).

iii) Cele, dla których zebraliśmy lub przetwarzaliśmy Twoje dane, nie zostały jeszcze osiągnięte (zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) RODO).

4.1. W ramach jakiego obowiązku prawnego musimy zachować Twoje dane osobowe?

Serwis VulkanVegas jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy nowelizującej nr 188(Ι)/2007 o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy Republiki Cypryjskiej (Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(I)/2007). Ustawa jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849. Nasz oddział unijny jest zarejestrowany w Republice Cypryjskiej, dlatego mamy obowiązek przestrzegania tych przepisów.

Niniejsza ustawa przewiduje, co następuje:

„Podmioty zobowiązane

2A. Przepisy ustawy mają zastosowanie do następujących podmiotów:

(f) dostawcy usług hazardowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Republiki”

Interpretacja: przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązują serwis VulkanVegas.

„Sposoby stosowania środków należytej staranności i identyfikacji

61. (1) Procedury identyfikacji klientów i środki należytej staranności obejmują:

(a) identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji pochodzących z rzetelnego i niezależnego źródła;”

Interpretacja: środki należytej staranności i identyfikacji wdrażamy w następujący sposób: i) poprzez zebranie Twoich danych identyfikacyjnych w trakcie rejestracji konta; ii) poprzez naszą procedurę weryfikacji.

„68. (1) Podmiot zobowiązany przechowuje następujące dokumenty przez okres pięciu (5) lat od zakończenia umowy lub stosunków gospodarczych z danym klientem lub od dnia przeprowadzenia sporadycznej transakcji:

(a) kopie dokumentów i informacje niezbędne do spełnienia wymogów należytej staranności wobec klienta określonych w niniejszej ustawie;

(b) odpowiednie dowody potwierdzające transakcje i rejestry transakcji konieczne do identyfikacji transakcji;

(c) odpowiednie dokumenty korespondencyjne wymieniane z klientami i innymi osobami;".

Wyjaśnienie: jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania następujących danych przez okres 5 (pięciu) lat od dnia, w którym przestaniesz być naszym klientem:

• dane weryfikacyjne (w przypadku użytkowników, którzy zostali poddani naszej weryfikacji);

• podstawowe dane Twojego konta;


• dane komunikacyjne – historia Twojej komunikacji z VulkanVegas;

• dane transakcyjne – historia transakcji i wszystkie dane związane z transakcjami;

• dane dotyczące zakładów i aktywności w grach w celu udowodnienia legalności transakcji dokonanych przez Ciebie w ramach naszych Usług (prościej ujmując, aby móc udowodnić, że dokonane przez Ciebie płatności odnoszą się dokładnie do Usług świadczonych przez VulkanVegas).

4.2. Przechowywanie Twoich danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Ustawa Republiki Cypryjskiej o przedawnieniu postępowania sądowego nr 66(Ι)/2012 (Ο Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012 (Ν. 66(I)/2012), a mianowicie art. 7 ust. 1, stanowi że:

„7. (1) Z zastrzeżeniem postanowień ustępów (2) i (3), żadne działanie dotyczące umowy nie może być wszczęte po upływie sześciu lat od dnia, w którym działanie zostało zakończone."

Rejestrując swoje konto w serwisie VulkanVegas, zaakceptowałeś(-aś) jego Warunki które stanowią umowę pomiędzy Tobą a VulkanVegas. Dzięki temu możemy przechowywać Twoje dane przez okres 6 (sześciu) lat od dnia rozwiązania umowy pomiędzy Tobą a Vulkan Vegas.

4.3. Inne cele przetwarzania, które nie zostały osiągnięte.

Jak określono powyżej, przechowujemy Twoje dane, aby mieć pewność, że nie rejestrujesz dodatkowych/wielu kont. Oznacza to, że przechowujemy Twoje dane osobowe przez podany okres po zamknięciu konta, aby osiągnąć ten cel.


5. Podsumowując, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 6 (sześciu) lat od dnia zamknięcia Twojego konta.

Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z naszym zespołem ds. prywatności, pisząc na adres [email protected].


reportservice pixel image